وضعیت اکنون
ثبت نام نشده
قیمت
بسته
شروع شدن
این دوره اکنون بسته است

توضیحات دوره

در این دوره که تنها مخصوص کاربران ثبت نام شده است مباحث زیر تدریس میشود

هندسه تحلیلی و جبر

هندسه

تابع

مثلثات

توابع نمایی و لگاریتم

حد و پیوستگی

آمار و احتمال

سرفصل ها

تابع
کنکور تجربی - 99
مثلثات
تصاعد (الگو و دنباله)
مثلثات و قدرمطلق
براکت
معادلات درجه دوم
مثلثات (معادله مثلثاتی)
بخش پذیری
حد
پیوستگی
مشتق
کاربرد مشتق
مجانب
آنالیز ترکیبی
توابع نمایی و لگایتم
مقاطع مخروطی
احتمال