وضعیت اکنون
ثبت نام نشده
قیمت
بسته
شروع شدن
این دوره اکنون بسته است

توضیحات دوره

در این دوره که تنها مخصوص کاربران ثبت نام شده است مباحث زیر تدریس میشود

هندسه تحلیلی و جبر

هندسه

تابع

مثلثات

توابع نمایی و لگاریتم

حد و پیوستگی

آمار و احتمال

سرفصل ها

تابع
حل نیمی از سوالات کنکور تجربی - 99
مثلثات
تصاعد (الگو و دنباله)
مثلثات و قدرمطلق
براکت
معادله درجه دوم
مثلثات (ادامه)
بخش پذیری و تقسیم
حد
پیوستگی
مشتق
کاربرد مشتق
مجانب
آنالیز ترکیبی
توابع نمایی و لگاریتمی
مقاطع مخروطی
احتمال