9- امتحان نهم- مثلثات – 20-07-99 – دوازدهم A دختر یکشنبه 7