8- امتحان هشتم- مثلثات – 13-07-99 – دوازدهم A دختر یکشنبه 7