7- امتحان هفتم- مثلثات – 06-07-99 – دوازدهم A دختر یکشنبه 7