6- امتحان ششم- مثلثات – 30-06-99 – دوازدهم A دختر یکشنبه 7