5- امتحان پنجم – هندسه مختصاتی – 23-06-99 – دوازدهم A دختر یکشنبه 7