4-امتحان چهارم تابع 16-06-99 – دوازدهم A دختر یکشنبه 7