3- امتحان سوم تابع 02-06-99 – دوازدهم A دختر یکشنبه 7