29- امتحان بیست و نهم- 22-01-1400- کاربردمشتق- دوازدهم A دختر یکشنبه ساعت 7