28- امتحان بیست و هشتم- 15-01-1400- کاربردمشتق- دوازدهم A دختر یکشنبه ساعت 7