28-امتحان بیست و هشتم – 14-01-1400- کاربرد مشتق- دوازدهم پسر A – شنبه 7