28-امتحان بیست و هشتم- حد -14-01-1400-یازدهم شنبه پسر A-ساعت 4:30