27- امتحان بیست و هفتم- 24-12-99- کاربردمشتق- دوازدهم A دختر یکشنبه ساعت 7