27-امتحان بیست و هفتم – 23-12-99- کاربرد مشتق- دوازدهم پسر A – شنبه 7