27-امتحان بیست و هفتم- حد -23-12-99-یازدهم شنبه پسر A-ساعت 4:30