27-امتحان بیست و هفتم- تابع – 24-12-99-دهم یکشنبه دختر