26- امتحان بیست و ششم- 17-12-99- کاربردمشتق- دوازدهم A دختر یکشنبه ساعت 7