26-امتحان بیست و ششم- 16-12-99- کاربرد مشتق- دوازدهم پسر A – شنبه 7