26-امتحان بیست و ششم – حد -22-12-99- یازدهم پسر B جمعه 7