26-امتحان بیست و ششم- حد -16-12-99-یازدهم شنبه پسر A-ساعت 4:30