26-امتحان بیست و ششم- تابع – 17-12-99-دهم یکشنبه دختر