25- امتحان بیست و پنجم- 10-12-99- مشتق- دوازدهم A دختر یکشنبه ساعت 7