25-امتحان بیست و پنجم- 09-12-99- مشتق- دوازدهم پسر A – شنبه 7