25- امتحان بیست و پنجم – 07-12-99 – مثلثات- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30