25-امتحان بیست و پنجم- مثلثات-15-12-99- یازدهم پسر B جمعه 7