25-امتحان بیست و پنجم- تابع – 10-12-99-دهم یکشنبه دختر