24- امتحان بیست و چهارم- 03-12-99- مشتق- دوازدهم A دختر یکشنبه ساعت 7