24-امتحان بیست و چهارم- 02-12-99- مشتق- دوازدهم پسر A – شنبه 7