24-امتحان بیست و چهارم – مثلثات-08-12-99- یازدهم پسر B جمعه 7