24-امتحان بیست و چهارم – تابع – 03-12-99-دهم یکشنبه دختر