23- امتحان بیست و سوم- 26-11-99- مشتق- دوازدهم A دختر یکشنبه