23-امتحان بیست و سوم- 25-11-99- مشتق- دوازدهم پسر A – شنبه 7