23- امتحان بیست و سوم-22-11-99- معادله درجه دوم- دهم پسر B چهارشنبه 4:30