23-امتحان بیست و سوم -22-11-99- مشتق- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7