23- امتحان بیست و سوم – 22-11-99 – مثلثات- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30