23-امتحان بیست و سوم- مثلثات-01-12-99- یازدهم پسر B جمعه 7