22-امتحان بیست و دوم-21-11-99-مشتق-دوازدهم دخترB-سه شنبه 7