22-امتحان بیست و دوم- 21-11-99- مثلثات- یازدهم دختر B- سه شنبه 4:30