22- امتحان بیست و دوم- 19-11-99- مشتق- دوازدهم A دختر یکشنبه