22-امتحان بیست و دوم- 18-11-99- مشتق- دوازدهم پسر A – شنبه 7