22- امتحان بیست و دوم – 16-11-99 – لگاریتم- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30