22-امتحان بیست و دوم -15-11-99- پیوستگی- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7