22- امتحان بیست و دوم-15-11-99- معادله درجه دوم- دهم پسر B چهارشنبه 4:30