22-امتحان بیست و دوم- مثلثات-24-11-99- یازدهم پسر B جمعه 7