21- امتحان بیست و یکم- 12-11-99- پیوستگی – دوازدهم A دختر یکشنبه