21-امتحان بیست و یکم- 11-11-99- پیوستگی- دوازدهم پسر A – شنبه 7