21- امتحان بیست و یکم – 09-11-99 – لگاریتم- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30