21-امتحان بیست و یکم -08-11-99- پیوستگی- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7