21- امتحان بیست و یکم-08-11-99- معادله درجه دوم- دهم پسر B چهارشنبه 4:30